Header 1 Header 2 Header 3
Roodhooft & Allaerts
NL

Algemene factuurvoorwaarden

  1. Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen vanaf factuurdatum.
  2. Elk bezwaar tegen de factuur moet ons schriftelijk binnen de 8 dagen na factuurdatum bereiken en dit op straffe van verval.
  3. Vanaf de vervaldatum is er een interest verschuldigd van 10 % van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Bij niet betaling binnen de 30 dagen na factuurdatum wordt het onbetaalde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling ten titel van forfaitaire schadevergoeding verhoogd met 10 %, met een minimum van 40,00 EUR.
  4. Onze beroepsaansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar daadwerkelijk wordt uitgekeerd.
  5. Alle betwistingen behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Turnhout, enkel het Belgisch recht is van toepassing.
  6. Behoudens andersluidende overeenkomst, zijn op al onze werkzaamheden onze algemene voorwaarden, die u steeds op onze website kunt terugvinden, van toepassing.